Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης στο αντλιοστάσιο Κουρνα

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση πίνακα χαμηλής τάσης στο αντλιοστάσιο Κουρνά. Περισσότερε θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές