Η Διοίκηση

Τα  όργανα διοίκησης του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης είναι :

1. Η Γενική Συνέλευση

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο

3. Η Επιτροπή Ελέγχου και 

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ενώ τα αποφαινόμενα Όργανα είναι 

1. Η Προϊσταμένη Αρχή

2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και 

3. Το Τεχνικό Συμβούλιο

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές