skip to Main Content

ΕΡΓΑ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   2007 – 2013

 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ονομασία πράξης: ΕΡΓΑ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Α ‘ ΦΑΣΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :  ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ  με κωδικό ΟΠΣ  339972

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:    ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ – ΑΝΑΚΑΦΕΣ  με κωδικό ΟΠΣ  339972

«Έργα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Κισσάμου, Α΄ Φάση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013.

Φορέας υλοποίησης:  Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ  Α.Ε.).

Κύριος  του έργου: Δήμος Κισσάμου.

Προϋπολογισμός Α΄ ΦάσηςΣυνολική Δημοσία Δαπάνη 8.448.949,10 € – χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής 2007-2013.

Χρονική Διάρκεια Έργου  Α ΄ Φάσης: από  23/11/2012  έως   31/12/2015.

Σύντομο  ιστορικό – περιγραφή του Έργου:

Η περιοχή των Έργων Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Κισσάμου  βρίσκεται δυτικά και σε απόσταση 30km περίπου από τη πόλη των Χανίων και διοικητικά η περιοχή υπάγεται στο νέο Δήμο Κισσάμου  της Περιφέρεια Κρήτης  και περιλαμβάνει τις περιοχές  Άνω και Κάτω   Πλατάνου  και  των ενδιάμεσων οικισμών Γραμβούσας , Ζερβιανών , Αγ.Γεωργίου , Νέου Χωριού και Τράχηλα  , την παραλία Βιγλιά – Καλυβιανή   το  Λιμένα  Καβονησίου Καστέλλι ,τα εντός και περιμετρικά του παλαιού και νέου  σχεδίου πόλεως τμήματα , προς  τα  ανατολικά τους παραλιακούς οικισμούς Καλεργιανών ,  Καλουδιανών , Κολενίου και Φαλενιανών . Το έργο εκτελέστηκε  για τη προστασία από τη μόλυνση και ρύπανση της αμμώδους παραλίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κλειστού Κόλπου Κισσάμου.  

Αρχικά η Πράξη εντάχθηκε το έτος 2011 με χρηματοδότηση 11.970.000€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013» και συγχρηματοδότηση από το  Ταμείο Συνοχής  για την εκτέλεση  του έργου, την  απαιτούμενη εξαγορά γης για τη κατασκευή των αντλιοστασίων και τις απαιτούμενες ανασκαφές – διερευνητικές τομές κατά την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών  από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων. Μετά τη δημοπράτηση του έργου υπογράφηκε  το τέλος του 2012 η εργολαβική σύμβαση για τη κατασκευή του έργου με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ και παράλληλα υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Η Α΄ Φάση ολοκληρώθηκε την 31/12/2015.

Η Πράξη περιλάμβανε   το φυσικό αντικείμενο  της κατασκευής  4 αντλιοστασίων ( Α1  στα Νωπήγεια , Α2 πλησίον της νέας Εθνικής Οδού , Α7  στο Λιμάνι και Α8 στα Βιγλιά ) 9.000μ. αγωγών κυρίου αγωγού  και 41.250 μ.  δευτερευόντων και τριτευόντων  αγωγών προσαγωγής  λυμάτων, που τελικά θα οδηγούνται στη ήδη κατασκευασμένη   (από το έτος 2008) και με επαρκή δυναμικότητα Εγκατάσταση  Επεξεργασίας Λυμάτων  ( Ε.Ε.Λ ) στη περιοχή  Κορφαλώνα  Κισσάμου .

Αναλυτικότερα  το φυσικό αντικείμενο της Πράξης   (Α΄ Φαση ) και  παραδοτέο  ανά υποέργο είναι:

Υποέργο 1: Συλλογή και Μεταφορά Λυμάτων Κισσάμου

Εργολαβική σύμβαση ποσού  8.199.364,65€

Ανάδοχος: ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ

Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με το Ν. 3669/2008

Στην  Α ‘Φάση:

 • Κατασκευάστηκαν συνολικά 50.097,12μ αγωγοί λυμάτων ( 8.563,34μ. κύριου αγωγού  , 11.585,51μ. αγωγοί προσαγωγής λυμάτων , 27.287,95μ αγωγοί λυμάτων εντός πόλεως και περιμετρικά, καθώς και 2.660,32μ. καταθλιπτικοί αγωγοί  και  επιπλέον 2.060μ αγωγοί  αποκατάστασης ύδρευσης.
 • Κατασκευάστηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα τα αντλιοστάσια Α1 στα Νωπήγεια, Α2 πλησίον της  Εθνικής οδού Χανιά – Κίσσαμος, Α7 στο Λιμάνι Κισσάμου και Α8 στα Βιγλιά και τοποθετήθηκε ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (Η/Μ) με εργασίες ολοκληρωμένες σε ποσοστό 95,45 %.
 • Έχουν κατασκευαστεί  τα αντίστοιχα  φρεάτια  συλλογής λυμάτων τα οποία ανέρχονται σε 1.165 τεμάχια από οπλισμένο σκυρόδεμα .
 • Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των ασφαλτικών  τομών σε όλα τα μήκη  των οδών  που τοποθετήθηκαν οι αγωγοί.

Υποέργο 2: Αγορά Γηπέδων Αντλιοστασίων Α2, Α7, Α8 και Α1

Δεν  απαιτήθηκε η υλοποίηση  στο πλαίσιο της  Πράξης.

Υποέργο 3: Διερευνητικές Τομές – Ανασκαφές

 • Αυτεπιστασία Αρχαιολογίας   ποσού 249.584,45€   με  τη διαδικασία  της αυτεπιστασίας
 • Μνημόνιο συνεργασίας Ο.Α.Κ Α.Ε με  την Κ.Ε Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σε θέσεις κατά μήκος των προς κατασκευή αγωγών λυμάτων.
 • Ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών σε τοποθετημένους αγωγούς αποχέτευσης στο υποέργο 1 και ειδικότερα  εργασίες πεδίου , έρευνα – τεκμηρίωση – πληροφόρηση, τοπογραφική, σχεδιαστική αποτύπωση  φωτογραφική τεκμηρίωση, συντήρηση και καταγραφή .

 

Στόχος – Αποτελέσματα:  

 • Το ποσοστό ισοδυνάμου πληθυσμού που καλύπτεται  από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών  Α-Β-Γ  κατά την Οδηγία 91/271/  και ο πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων  (ισοδύναμος  πληθυσμός 1554)  επετεύχθη κατά ποσοστό 99% .
 • Ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της Πράξης που αφορούσαν την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων της σύμβασης  για την κατασκευή των  προβλεπομένων παροχετεύσεων  – ιδιωτικών συνδέσεων   κατά 100%  ,ώστε το έργο να είναι λειτουργικό .

Οφέλη:   

 • Προστασία από τη μόλυνση και ρύπανση των αστικών λυμάτων της αμμώδους παραλίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κλειστού Κόλπου Κισσάμου , σύμφωνα με Οδηγία 91/271.
 • Προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής και των τουριστών που επισκέπτονται και διαμένουν στο Δήμο Κισσάμου.
 • Δυνατότητα μελλοντικής επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για κάλυψη αρδευτικών αναγκών.
 • Πρόληψη της ρύπανσης των υπογείων υδροφορέων.
 • Εξυγίανση των ρεμάτων της περιοχής από τα ακατέργαστα λύματα που καταλήγουν σε αυτά.

 

Back To Top