skip to Main Content

Περίληψη Πρόσκλησης

 Για την υποβολή προτάσεων (παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα) στο τοπικό Πρόγραμμα  CLLD/LEADER Ν. ΧΑΝΙΩΝ της  Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Ο.Α.Κ.Α.Ε.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Ν. Χανίων, Μέτρο 19.2: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.. καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ) με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα. Περιοχή εφαρμογής των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Ν. Χανίων της ΟΤΔ, όπως αυτή περιγράφεται στο αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.470.000€, αφορά στα εξής Υπομέτρα /Δράσεις:

Κωδικός Τίτλος Δράσης/ Υποδράσης Δημόσια Δαπάνη Ποσοστό ενίσχυσης
19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 1.470.000,00  
19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κ.λπ.) 400.000,00 Έως 100%
19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.) 500.000,00
19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 130.000,00
19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβ/κής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια, κ.λπ.) 440.000,00

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, τα σχετικά υποδείγματα της αίτησης στήριξης και τα παραρτήματα αυτής, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης, τα οποία μπορούν να προμηθεύονται οι  ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου, από την Ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. www.oakae.gr και από την ιστοσελίδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr

Οι αιτήσεις στήριξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά / έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 4-6-2018 ημέρα Δευτέρα. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης 30-8-2018, ημέρα Πέμπτη. Αντίγραφο της αίτησης στήριξης όπως εκτυπώνεται από το ΟΠΣΑΑ μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλεται και έντυπα στην έδρα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., Γολγοθά , 2 Όαση Βαρυπέτρου είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, μέχρι τη Πέμπτη  6-9-2018., ώρα 14:00. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνες είναι οι κυρίες κυρίες Φωτεινή Σταθογιάννη, τηλέφωνο 2821029313 και Βάσω Ροδολάκη, τηλέφωνο 2821029312, e-mail: leader@oakae.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Τ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER Ν. ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Παρουσίαση για την 1Η  Πρόσκληση Δημοσίων Έργων

27_06_2018_CLLD 1η ΠΡΟΚ_ΔΗΜ_ΕΡΓΩΝ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-

Εγκεκριμένα τοπικό πρόγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΑΚ Α_ΟΑΚ.Α.Ε

ΦΑΚΕΛΟΣ Α_ΟΑΚ.Α.Ε.

ΦΑΚΕΛΟΣ Β_ΟΑΚ.Α.Ε.

ΦΑΚΕΛΟΣ Β_ΟΑΚ.Α.Ε.

Αρχεία 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων

0. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΟΑΚ ΑΕ

2_ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 19_2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΑΚ ΑΕ

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 19_2 (ΔΗΜΟΣΙΑ)

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 19_2 (ΔΗΜΟΣΙΑ)

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΣΜΠΕ

9. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΕ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΕ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

11. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

12. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 19_2

13. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 19_2

14. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Θεσμικό Πλαίσιο 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ_ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. FEK – KYA 19.2

2. YA 19.2 DIMOSIA_FEK_8-12-17

3. 19.2_idiotika_FEK_05_12_2017

4. KYA polileitourgika agroktimata 2017

5. FEK 2468.2015 oikotexnia

6. tropopoiisi YA oikotexnias

7. FEK 3885.2-12-2016 – kya_agrotourismou

8. sinthiki ee

09. KAN (EE) 1303_2013 EDET

10. KAN (EE) 1305_2013 EGTAA

11. KAN (EE)1407_2013 DE MINIMIS

12. KAN (EE) 651_2014 GAK

13 KAN (EE) 702_2014 APALAKTIKOS EGTAA

14. YA110427_FEK3521_2016_KanonesEpileximotitas_tropop

 

Υπερσυνδέσεις -Πληροφορίες για ηλεκτρονική υποβολή

Δ) ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΑΑ, αναζητάτε την πρόσκληση στο πεδίο (Πρόσκληση) με τον κωδικό M2968661 (ΧΑΝΙΑ) και στη συνέχεια επιλέγετε την υποδράση που σας ενδιαφέρει σύμφωνα με τον κωδικό της.

http://www.opekepe.gr/opsaa_ef_1420.asp

https://www.opsaa.gr/RDIIS/

Επισυναπτόμενα

Back To Top