skip to Main Content

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό και το κατ’ εξοχήν αποφασιστικό όργανο της Εταιρείας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία, διαχείριση της περιουσίας και γενικά στη δραστηριότητα και στην επιδίωξη των σκοπών της, εκτός από τις περιπτώσεις που τα αντίστοιχα θέματα ρυθμίζονται απευθείας από το Νόμο ή το Καταστατικό ή υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων ή για τα οποία επιφυλάσσεται νομοθετική ρύθμιση ή απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή έχει αποφασίσει ήδη κατ’ αρμοδιότητα επί αυτών η Γενική Συνέλευση ή ρυθμίζονται διαφορετικά από τα εγκεκριμένα Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια. Λαμβάνει αποφάσεις, ασκεί έλεγχο σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και εποπτεύει επί συνεχούς βάσεως τα στελέχη της Εταιρείας στα οποία βάσει του οργανογράμματος ή κατόπιν ανάθεσης από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν ανατεθεί εκτελεστικές αρμοδιότητες.

 

Οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι αυτές που περιγράφονται στο Καταστατικό αυτής καθώς και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ν. 3429/2005, όπως κάθε φορά ισχύει, και την κείμενη νομοθεσία.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

  • την επιμέλεια των υποθέσεων της Εταιρείας και την προστασία των συμφερόντων αυτής,
  • την έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας,
  • τη ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις και αναμορφώσεις αυτού όποτε απαιτείται κατά τη διάρκεια του έτους,
  • τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων,
  • την κατάρτιση και υποβολή στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών δια του εποπτεύοντος Υπουργείου: i) του Στρατηγικού Σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3429/2005 και ii) του Επιχειρησιακού Σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3429/2005 και το άρθρο 16 του ν. 3965/2011,
  • την κατάρτιση και τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και υποβολή προς έγκριση από τον εποπτεύοντα Υπουργό,
  •       την απόφαση περί πάσης εκποιήσεως ή εκμισθώσεως ακινήτων ή κινητών ανηκόντων στην Εταιρεία, περί εγέρσεως αγωγών και παραιτήσεως από ασκηθεισών τοιούτων ή παραιτήσεων από ενδίκων μέσων ως και περί συμβιβασμών δικαστικών ή εξωδίκων,
  • τη λήψη απόφασης για κάθε εισήγηση προερχόμενη από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
  • την εισήγηση για την κήρυξη απαλλοτριώσεων, όπως ο νόμος ορίζει,

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 22 εδ. β’ του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη, εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας (πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται, σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 3 του ν. 4138/2013, από τα ακόλουθα μέλη:

α. Το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ως Πρόεδρο.

β. Ένα (1) μέλος οριζόμενο από τον εποπτεύοντα Υπουργό ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

γ. Πέντε (5) μέλη οριζόμενα από τον εποπτεύοντα Υπουργό ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

δ. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης οριζόμενους από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

ε. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

Κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από όλα τα αποφασίζοντα όργανα, κατά τα ανωτέρω, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογικής κατά το δυνατό εκπροσώπησης  των τεσσάρων (4) Νομών της Κρήτης, στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι φορείς, οι οποίοι ορίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται εντός μηνός από της σχετικής εγγράφου ειδοποιήσεως από τον εποπτεύοντα Υπουργό να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται από μέλη που ορίζονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό.

Για τον ορισμό και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω εκδίδεται κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών και ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής. Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου κοινής υπουργικής αποφάσεως για τον ορισμό και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία εξακολουθεί να διοικείται από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόσωπα που έχουν διορισθεί ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επαναδιορισθούν σε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παύονται αζημίως για το Δημόσιο και για την Εταιρεία με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά μέλη και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Οι διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄) εφαρμόζονται αναλογικά.

Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, και αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.

Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και ο αριθμός τους δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δυο (2).

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του κατά την πρώτη συνεδρίαση του μετά από κάθε διορισμό ή αντικατάσταση μέλους εις εκτέλεση της εκάστοτε κατά τα ανωτέρω εκδοθείσας κοινής υπουργικής απόφασης συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, προσδιορίζοντας συγχρόνως την ειδική εντολή και τις αρμοδιότητες που αναθέτει στα εκτελεστικά του μέλη.

Back To Top