skip to Main Content

1. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε)

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (O.A.K. A.E.) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013 (ΦΕΚ 1473/18-06-2013), με τη συγχώνευση των Οργανισμών Ανάπτυξης Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ. & Ο.ΑΝ.Α.Κ.) και την μεταφορά των αρμοδιοτήτων και έργων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ Αποσελέμη. Το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών (51%), με την Περιφέρεια Κρήτης (22%),  την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης (22%) και τις Ενώσεις Αγροτικών/Γεωργικών Συνεταιρισμών (5%) να κατέχουν το λοιπό 49%.

Η εταιρεία λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας αφού παρέχει αγαθά και υπηρεσίες που εξυπηρετούν άμεσα δημόσιους σκοπούς, ενώ εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η έδρα του Οργανισμού είναι στα Χανιά, με παραρτήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι.

Οι  σκοποί και οι αρμοδιότητές του Οργανισμού είναι ο σχεδιασμός, η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη:

 • Του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Κρήτης. Ο ΟΑΚ ΑΕ έχει την ευθύνη της κατασκευής, της συντήρησης και διαχείρισης του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ).
 • Των Υδραυλικών Έργων (Φράγματα, λιμνοδεξαμενές και εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού). O O.A.K. A.E. διαχειρίζεται 3 μεγάλα Φράγματα στην Κρήτη (το Φράγμα Αποσελέμη χωρητικότητας 27,1εκ. κ.μ. στο Ηράκλειο, το Φράγμα Ποταμών 22,5 εκ. κ.μ. στο Ρέθυμνο και το Φράγμα Βαλσαμιώτη 6 εκ. κ.μ. στα Χανιά), την Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου χωρητικότητας 2,15 εκ. κ.μ. στο Οροπέδιο Λασιθίου, ταμιευτήρες σε όλη την Κρήτη συνολικής χωρητικότητας 230.000 κ.μ. και δύο διυλιστήρια επεξεργασίας νερού (στα Δράμια και το Ηράκλειο).
 • Των υδροαρδευτικών δικτύων.  Το έργο του πρώην Ο.Α.ΔΥ.Κ «Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων Δυτικής Κρήτης» έχει επεκταθεί με τα δίκτυα της Ανατολικής Κρήτης. Συνολικά τα υδροαρδευτικά δίκτυα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνουν: 430 km κυρίων και δευτερευόντων αρδευτικών δικτύων στη Δυτική Κρήτη (αρδευόμενες περιοχές 135.000 στρέμματα) και 70 km υδρευτικά δίκτυα στην Ανατολική Κρήτη (ύδρευση 264.000 κατοίκων και 125.000 ξενοδοχειακών κλινών). Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διανέμει ετησίως 40 εκ. κ.μ. νερό για άρδευση και ύδρευση μέσω των δικτύων του, 28 αντλιοστασίων και γεωτρήσεων.

Επιπλέον, στηρίζει την Τοπική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών (Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης – LEADER & ΟΠΑΑΧ Προγράμματα υποστήριξης ανέργων και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Δυτική Κρήτη ΤΟΠΣΑ – ΤΟΠΕΚΟ), Φιλοξενία και Υποστήριξη  Νεοφυών επιχειρήσεων έντασης  γνώσης.

Επιπρόσθετα, ο στρατηγικός σχεδιασμός του Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνει:

 • Την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ:
  • Το έργο «Ενεργειακή Αξιοποίηση Φράγματος Ποταμών Ρεθύμνου: Υβριδικός Σταθμός 50MW», προϋπολογισμού 230 εκ. €, έχει λάβει άδεια παραγωγής.
  • Ο Οργανισμός διερευνά την εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων σε αντλιοστάσια νερού για την μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων, κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος: Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. είναι μέλος της Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης.
 • Τα συστήματα αυτοματισμού των υδροαρδευτικών δικτύων: Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. λειτουργεί σύστημα για την απόκτηση δεδομένων, την εποπτεία, τον τηλεχειρισμό και την ολική εποπτεία των σταθμών του.
  • Οι τομείς ενδιαφέροντος για μελλοντική ανάπτυξη του Ο.Α.Κ. Α.Ε., βάσει του Στρατηγικού του Σχεδιασμού είναι:
 • Η βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση των διαθέσιμων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.
 • Η ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας, σε τομείς:
  • Μεγάλα έργα αποθήκευσης ενέργειας: ενεργειακή αξιοποίηση φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών με συστήματα άντλησης ταμίευσης.
  • Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ σε υποδομές και εκτάσεις του Ο.Α.Κ. Α.Ε. (φωτοβολταϊκά συστήματα, μικρές ανεμογεννήτριες, μικρά υδροηλεκτρικά έργα).
 • Έργα αστικής ανάπτυξης και μεταφορών.
 • Αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου συστήματος αυτοματισμού των υδρο –αρδευτικών δικτύων.
 • Ενίσχυση τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας.

 

2. Φράγματα και λιμνοδεξαμενές του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

2.1 Φράγμα Αποσελέμη Ηρακλείου

Εικόνα 1: Η τεχνητή λίμνη του Φράγματος Αποσελέμη

Το Φράγμα Αποσελέμη κατασκευάστηκε από την Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων με Διευθύνουσα Υπηρεσία την Ε.Υ.Δ.Ε. Ύδρευση Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου και ολοκληρώθηκε το 2012. Από το 2013 ανήκει στα έργα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. Ο σκοπός της κατασκευής του είναι η ενίσχυση της ύδρευσης των ευρύτερων περιοχών Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου. Βρίσκεται ανάμεσα στους οικισμούς Ποταμιών και Αβδού, σε απόσταση περίπου 30 km ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου.

Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα έργων, που περιλαμβάνει την κατασκευή χωμάτινου φράγματος με επένδυση από λιθορριπή ύψους 62,5 m, χωρητικότητας ταμιευτήρα 27,3 εκ. m3 νερού και με ανώτατη στάθμη ταμιευτήρα +221m, την κατασκευή της διώρυγας του υπερχειλιστή στο δεξιό αντέρεισμα και των έργων εκτροπής-εκκένωσης-υδροληψίας, την εσωτερική οδοποιία για την κατασκευή του έργου και την πρόσβαση στις επί μέρους εγκαταστάσεις, την παράκαμψη της επαρχιακής οδού Ηρακλείου-Ορ. Λασιθίου, των βοηθητικών αναχωμάτων στο ρέμα Ασκών και στο ρέμα Χώνου και την κατασκευή των έργων προστασίας του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου βυζαντινής εποχής (15ου αι.μ.Χ.).

Ο ταμιευτήρας υδροδοτεί με υδραγωγείο μήκους περίπου 74 km τις πόλεις του Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου, καθώς και 6 Δήμους και 19 οικισμούς κατά μήκος του άξονα Λινοπεράσματα – Ηράκλειο – Χερσόνησος – Όρια Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου – Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος – Ελούντα. Η μέση ετήσια απόληψη για ύδρευση είναι περίπου 17 x 106 m3.

 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Φράγματος Αποσελέμη

Τύπος χωμάτινο
Έκταση επιφάνειας 1,928 km2  (1.928 στρέμματα)
Ύψος 62,5 m
Πλάτος βάσης 320 m
Μήκος στέψης 660 m
Όγκος αναχώματος 3.500.000 m3
Όγκος ταμιευτήρα 27.300.000 m3

Εικόνα 2: Η Μονάδα Επεξεργασίας Νερού του Αποσελέμη

Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει την κατασκευή των παρακάτω:

 • Έργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου (έργο απομόνωσης καταβοθρών Χώνου και ρύθμισης των επιτρεπομένων παροχών για την ενίσχυση του ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη, Προσαγωγοί τάφροι στο Οροπέδιο Λασιθίου, Έργο Υδροληψίας, Οδοί προσπέλασης).
 • Έργα Σήραγγας Οροπεδίου Λασιθίου (Διάνοιξη και κατασκευή Σήραγγας Οροπεδίου συνολικού μήκους σε οριζόντια προβολή 3.425,50m, με μηχάνημα ολομέτωπης κοπής T.B.M. και τοποθέτηση εντός αυτής χαλυβδοσωλήνα Ø1800).
 • Έργα κατάντη εξόδου των νερών Σήραγγας Οροπεδίου (Αγωγός πτώσης μήκους περίπου 3550m, Έργο καταστροφής ενέργειας αγωγού πτώσης, Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις Οδοί προσπέλασης προς το κατάντη μέτωπο της σήραγγας , Διαμόρφωση του χώρου στην έξοδο της σήραγγας).
 • Διευθέτηση χειμάρρου Αποσελέμη.

 

2.2  Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου

Εικόνα 3: Η τεχνητή λίμνη του Φράγματος Ποταμών

Το Φράγμα Ποταμών ολοκληρώθηκε το 2008 από τον πρ. Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης Ο.Α.ΔΥ.Κ. (τώρα Ο.Α.Κ. Α.Ε.)  στα πλαίσια του Έργου «Αξιοποίηση Υδάτινου Δυναμικού της Δυτικής Κρήτης». Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα έργων, που περιλαμβάνει:  α) την κατασκευή χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, ύψους 55 m,  με χωρητικότητας ταμιευτήρα 22,5 εκ. m3  νερού και με ανώτατη στάθμη τα +203m, β) την κατασκευή τριών σηράγγων μήκους 3.340 m, 380 m και 130 m αντίστοιχα, και γ) την κατασκευή κεντρικού αγωγού και δικτύων διανομής συνολικού μήκους 21 km. Το έργο το οποίο ξεκίνησε το 1995 χρηματοδοτούμενο από το Β΄ ΚΠΣ-ΠΕΠ Κρήτης, ολοκληρώθηκε το 2008 μέσω του Γ΄ ΚΠΣ-ΠΕΠ Κρήτης, με συνολικό κόστος 55 εκ. ευρώ,  χωροθετείται στον Δήμο Αμαρίου και καλύπτει τις ανάγκες άρδευσης 15.000 στρεμμάτων του κάμπου Ρεθύμνου.

Στα πλαίσια του Σχεδίου του πρ. Ο.Α.ΔΥ.Κ. «Ενεργειακή Αξιοποίηση του Φράγματος Ποταμών Νομού Ρεθύμνου-Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση Υβριδικού Σταθμού (ΥΣ) Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας», έχει δρομολογηθεί (σε αναμονή της άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ)  η κατασκευή Υβριδικού Σταθμού (Αιολικό Πάρκο και σύστημα άντλησης ταμίευσης) που θα χρησιμοποιεί σαν κάτω ταμιευτήρα τον ταμιευτήρα του φράγματος.

Επίσης, βρίσκεται σε στάδιο μελέτης και η κατασκευή διυλιστηρίου για την συμπληρωματική ύδρευση της πόλης του Ρεθύμνου.

Το έργο του φράγματος αρδεύει μια περιοχή 10.000 στρεμμάτων, στον κάμπο του Ρεθύμνου, και ετήσια παρέχονται 1-2.000.000 m3 νερού. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την επέκταση των δικτύων και αφορά επιπλέον 15.000 στρέμματα αρδευτικής έκτασης. Οι καλλιέργειες οι οποίες αρδεύονται αποτελούνται κυρίως από ελαιόδεντρα και κηπευτικά. [2]

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά Φράγματος Ποταμών

Τύπος χωμάτινο
Έκταση επιφάνειας 1,6 km2
Ύψος 55 m
Πλάτος βάσης 350 m
Μήκος στέψης 265 m
Όγκος αναχώματος 1.800.000 m3
Όγκος ταμιευτήρα 22.500.000 m3
Ωφέλιμος όγκος 17.500.000 m3
Πλάτος υπερχειλιστή 30 m
Μήκος υπερχειλιστή 340 m

2.3  Φράγμα Βαλσαμιώτη Χανίων

Πρόκειται για αξονοσυμμετρικό φράγμα από κυλινδρούμενο σκληρό επίχωμα (Roller Compacted Concrete-RCC), με ανάντη στεγανό μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος ύψους 67,2 m, χωρητικότητας 6 εκ. m3 νερού. Αποτελεί έργο ενίσχυσης της άρδευσης του Νομού Χανίων, με κόστος κατασκευής 40 εκ. € και λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2014.

Εικόνα 4: Φράγμα Βαλσαμιώτη Χανίων

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά Φράγματος Βαλσαμιώτη

Ο συνδετήριος αγωγός μεταφοράς νερού  συνδέει τον ταμιευτήρα με το κύριο αγωγό Αγιάς – Μυλωνιανών – Μεσκλών.  Ο αγωγός είναι χαλύβινος με διαμέτρου από Φ700 ως Φ1000 με συνολικό  μήκος 3.520 m.  Ο αγωγός τροφοδοτεί τον ταμιευτήρα με νερό από της πηγές των Μεσκλών και τα αρδευτικά δίκτυα με νερό από τον ταμιευτήρια και από τις πήγες.

Τα μελλοντικά έργα αξιοποίησης του Φράγματος είναι:

 • Σύνδεση υφιστάμενου προσαγωγού Μεσκλών με δυτικό κύριο αγωγό: Αγωγός μεταφοράς νερού από το κατασκευασμένο προσαγωγό πηγών Μεσκλών – Φράγματος Βαλσαμιώτη με τον Κύριο Δυτικού αγωγού Πατελαρίου του έργου «Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού Δυτικής Κρήτης» της Iβ Φάση, αγωγός Φ600, μήκος  720 μετρά (Έχει αδεία εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις).
 • Αρδευτικό Δίκτυο Υψηλής Ζώνης: Επέκταση του αρδευτικού δικτύου στην Υψηλή Ζώνη όπως έχει ήδη προβλεφθεί στο “Σχέδιο Αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού Δυτικής Κρήτης” σε έκταση 10.000 στρεμμάτων (Μελέτη, έγκριση ΜΠΕ).

2.4  Λιμνοδεξαμενή Αγίου Γεωργίου Λασιθίου

Στα υδραυλικά έργα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνεται επίσης η λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου Λασιθίου χωρητικότητας 2,15 εκ. m3 νερού για την ενίσχυσης του ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη με κόστος κατασκευής 11 εκ. €.

Το έργο αναλυτικά περιλαμβάνει την κατασκευή :

 • Ταμιευτήρα χωρητικότητας 2.150.000 m3 περίπου, με ύψος νερού 10,50 m και ο χώρος που καταλαμβάνει είναι 300 στρέμματα περίπου.
 • Τεχνικών έργων: δύο τεχνικά έργα εισόδου, ο υπερχειλιστής και το έργο υδροληψίας-εκκένωσης.
 • Αγωγού μεταφοράς (τσιμεντοσωλήνες Φ1600) 1.100 m και έργο μερισμού.
 • Εκτός των παραπάνω βασικών εργασιών κατασκευάστηκαν η οδός στέψης του αναχώματος, η περιμετρική οδός στον πόδα του αναχώματος, έγινε αποκατάσταση του αγροτικού οδικού δικτύου, μελέτη και φύτευση χώρου λιμνοδεξαμενής.

Εικόνα 5: Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου Λασιθίου

Δίκτυα άρδευσης Λιμνοδεξαμενής Οροπεδίου Λασιθίου

Για να είναι η λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου πλήρως λειτουργική θα πρέπει να κατασκευαστεί το νέο έργο των αρδευτικών δικτύων, ώστε να εξυπηρετείται αρδευόμενη έκταση 13.200 στρ. με παροχή 50.000 m3 ημερησίως. Είναι σε εξέλιξη η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου καθώς και η σύνταξη των σχετικών μελετών και τευχών δημοπράτησης.

3. Τα υδρο-αρδευτικά δίκτυα του  ΟΑΚ ΑΕ στην Κρήτη

Όσον αφορά στα υδροαρδευτικά δίκτυα, το έργο του πρ. Ο.Α.ΔΥ.Κ «Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων Δυτικής Κρήτης» έχει επεκταθεί με τα δίκτυα της Ανατολικής Κρήτης. Συνολικά  τα υδροαρδευτικά δίκτυα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιλαμβάνουν: 430 km κυρίων και δευτερευόντων αρδευτικών δικτύων στη Δυτική Κρήτη (αρδευόμενες περιοχές 135.000 στρέμματα) και 70 km υδρευτικά δίκτυα στην Ανατολική Κρήτη (ύδρευση 264.000 κατοίκων και 125.000 ξενοδοχειακών κλινών). Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. διανέμει ετησίως  40 εκ. m3 νερό για άρδευση και ύδρευση μέσω των δικτύων του, 28 αντλιοστασίων και γεωτρήσεων. Ειδικότερα:

3.1 Δίκτυα στη Δυτική Κρήτη

Στην περιοχή Μυλωνιανών έχουν διανοιχτεί οι υδρογεωτρήσεις  Μ1, Μ2, Μ5, Μ8, Μ7  και έχουν κατασκευαστεί (2) δυο δεξαμενές 2Δ1 (+135,40 μ. στάθμης δαπέδου, +141,40 μ. ανωτάτης στάθμης) και χωρητικότητας 6.500 m3 που είναι και συνδεδεμένες μεταξύ τους.  Κοντά στις δεξαμενές 2Δ1 υπάρχει το αντλιοστάσιο ελέγχου των Μυλωνιανών που ρυθμίζει την λειτουργία των συστημάτων της πλήρωσης των  δεξαμενών  2Δ1 με νερό από τις πηγές των Μεσκλών και από τις υδρογεωτρήσεις  Μ1, Μ2, Μ5, Μ8, Μ7. Στο στάδιο της υλοποίησης βρίσκονται δύο νέες υδρογεωτρήσεις ΜΔ και Μ6, που θα τροφοδοτούν επιπλέον την περιοχή.

Ο αγωγός από τα Μεσκλά προς τα Μυλωνιανά (Φ1000 χαλύβδινος)  μεταφέρει νερό με αγωγό βαρύτητας από τις πηγές Μεσκλών μέχρι τις δεξαμενές 2Δ1 στα Μυλωνιανά.  Οι πηγές Μεσκλών πηγάζουν μεταξύ των υψομέτρων 197m μέχρι 212m.  Οι δεξαμενές 2Δ1 μεταφέρουν, με κλειστούς και υπό πίεση αγωγούς, νερό για ύδρευση και άρδευση. Δυτικά, ο αγωγός βαρύτητας μεταφέρει νερό απο τις δεξαμενές 2Δ1, στις δεξαμενές 2Δ1α (Περιβόλια, h=108m, Q= 4000m3), 2Δ1β (Μουρνιές, h=103m, Q=6500m3), 2Δ1γ Νεροκούρου, h=96m, Q=6500m3), και 2Δ1δ (Τσικαλαριά,  h=89m, Q=4000m3).  Στην περιοχή του Κάμπου Χανίων, υπάρχουν 3 υδρογεωτρήσεις που είναι απευθείας συνδεδεμένες με το δίκτυο και τροφοδοτούν την περιοχή των Μουρνιών και Νεροκούρου την καλοκαιρινή περίοδο.

Ο κεντρικός αγωγός καταλήγει στο προωθητικό αντλιοστάσιο του Βλητέ, όπου το νερό συγκεντρώνεται σε ένα φρεάτιο μείωσης πίεσης.  Στη συνέχεια, αντλείται από το φρεάτιο προς τις δεξαμενές των Κορακιών ( 3Δ1, h= 215m, Q= 2000 m3 & 6500 m3) για να κάλυψη των ανάγκες της περιοχής.  Ο δεύτερος αγωγός χρησιμοποιείται για τη μεταφορά νερού από το αντλιοστάσιο Ζούρμπου προς το Ακρωτήρι με την βοήθεια του προωθητικού αντλιοστάσιο  και δεξαμενή των Μ. Χωραφιών οπίου το προωθεί προς της δεξαμενές 3Δ1.  Στην περιοχή του Ακρωτήρι υπάρχουν 4 προωθητικά αντλιοστάσια για την προώθηση του νερού προς τις δεξαμενές και τα δίκτυα διανομής τις περιοχής.

Η περιοχή του Ακρωτηρίου τροφοδοτείται με νερό από τις πηγές των Μεσκλών, από τις υδρογεωτρήσεις των  Μυλωνιανών (ύδρευση και άρδευση), και τις πηγές του Ζούρμπου  (άρδευση). Οι υδρογεωτρήσεις  Μυλωνιανών περιλαμβάνουν την τροφοδότηση  αρδευτικού και υδρευτικού νερού.  Η ύδρευση του Δήμου Χανίων και του Δήμου Πλατανιά συμπληρώνεται με νερό από τις υδρογεωτρήσεις  Μυλωνιανών και της πηγές των Μεσκλών. Οι υδρογεωτρήσεις  Μυλωνιανών συμπληρώνουν την τροφοδότηση με νερό για άρδευση στην περιοχή του Κάμπου Χανιών και την περιοχή του Ακρωτηρίου.

Στην περιοχή των πηγών Καλαμιώνα έχει κατασκευαστεί ένα διάφραγμα με υπερχειλιστή με στάθμη 34 m. Κατάντι των πηγών Καλαμιώνα και της Λίμνης Αγιάς δίπλα στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ, υπάρχει το φρεάτιο φόρτισης που τροφοδοτείται με νερό από τις πηγές Καλαμιώνα και από τον αγωγό βαρύτητας της Λίμνης της Αγιάς.

Από το φρεάτιο φόρτισης ξεκινά  ο αγωγός Φ1200 που τερματίζει στο Φ2 μπροστά από το αντλιοστάσιο 2Α3 (Πατελάρι). Το αντλιοστάσιο 2Α3 ενισχύεται από το  πηγάδι  Φ6 και από το νερό από το Φράγμα Βαλσαμιώτη.  Σε απευθείας σύνδεση με το δίκτυο έχει συνδεθεί το πηγάδι στο Βλάτος.  Ο αγωγός συνεχίζει από το αντλιοστάσιο Πατελαρίου μέχρι την δεξαμενή 2Δ3( Πατελαρίου)  το οποίου με αγωγό βαρύτητας τροφοδοτεί την δεξαμενή 2δ3β και το αντλιοστάσιο 2Α6 ( Γεράνι).  Ο χαλύβδινος αγωγός μεταφοράς νερού με διάμετρο (Φ1200 έως Φ800) συνεχίζει ως τον τερματισμό του στο Κολυμπάρι.  Από τον αγωγό τροφοδοτούνται τα αρδευτικά δίκτυα της ΤΟΕΒ Αγ. Μαρίνας- Πλατανιά, ΤΟΕΒ Αγίας – Κολυμπαρίου και την Υψηλή Ζώνη Αγιάς – Κολυμπαρίου.

Η Υψηλή Ζώνη καλύπτει μια περιοχή 10.000 στρ. στην ευρύτερη περιοχή 1) Μάλεμε, Κονομαρίου, Ξαμουδοχωρίου , Βλαχερωνίτισασσας, Κυπαρίσσου και Συριλίου, και 2) την περιοχή Βουκολιών – Νεριανά με αρδευόμενη περιοχή 2.000 στρ.    Το έργο της Υψηλής Ζώνης αποτελείται από το προωθητικό αντλιοστάσιο Γερανίου και τις δεξαμενές Γερανίου (Q= 2X 6500 m3), Κοντομαρίου (Q=  600 m3), και Κυπάρισσου (Q=800 m3).  Η περιοχή των Βουκολιών  υδροδοτείται από το πηγάδι Βουκολιών και την υδρογεώτρηση Νεριανών  ενώ χρησιμοποιεί και την δεξαμενή Βουκολιών ( Q=900m3).

Εικόνα 6: Υδροαρδευτικά δίκτυα ΟΑΚ ΑΕ στη Δυτική Κρήτη –ΠΕ Χανίων

Δυτικός  και Κεντρικός  Αποκόρωνας

Η περιοχή του Δυτικού και Κεντρικού  Αποκόρωνα εξυπηρετείται από τις πήγες του Ζούρμπου, την υδρομάστευση πηγών Αρμένων και την υδρομάστευση στο ποταμό Κοιλιάρη.   Το νερό των πηγών Στύλου αντλείται στην δεξαμενή 4Δ2  (Ν.Χωριού) όπου γίνεται  μίξη με το νερό των πηγών Ζούρμπου.  Η δεξαμενή 4Δ2 τροφοδοτείται και από την δεξαμενή 4Δ1 (Μεγάλα Χωράφια).   Το νερό των πηγών Αρμένων αντλείται στην δεξαμενή 4Δ3 (Τσιβαράς).   Από την 4Δ3 αρδεύεται με φυσική ροή η έκταση κατάντι της δεξαμενής, ενώ συγχρόνως αντλείται νερό προς την δεξαμενή  4Δ5 (Ανυφαντή).   Η  δεξαμενή  4Δ5  τροφοδοτεί και την δεξαμενή Βάμου, ενώ στην συνεχεία καλύπτει τις ανάγκες του Κεντρικού Αποκόρωνα.

Ανατολικός Αποκόρωνας – Πήγες Αργυρούπολης  Δήμου Ρεθύμνου

Η υδροληψία των πηγών Αργυρούπολης, με θερινή παροχή περίπου 700m3/h, περιλαμβάνει την τροφοδότηση αρδευτικού και υδρευτικού νερού προς πολλές περιοχές. Από τις πηγές εξυπηρετούνται: η ύδρευση του οικισμού Αργυρούπολης – Κούφης – Μυριοκεφάλων, η άρδευση Αργυρούπολης, η ύδρευση του οικισμού Επισκοπής, η ύδρευση τοι οικισμού Φυλακής, η ύδρευση της πόλης του Ρεθύμνου, η ύδρευση Γεωργιούπολης, η άρδευση της περιοχής Καστέλλου.

Ο Ο.Α.Κ. ΑΕ  έχει αναλάβει τη διαχείριση του νερού στην υδρολογική λεκάνη Αργυρούπολη – Μουσέλα, καθώς και της λειτουργίας του υδροδοτικού συστήματος Λίμνη Κουρνά – ταχυδιυλιστήριο (Τ/Δ) στα Δράμια Χανίων.

Το έργο του Ο.Α.Κ ΑΕ περιλαμβάνει την κατασκευή υδροαρδευτικών κεντρικών αγωγών και δικτύων, δεξαμενών και ταχυδιυλιστηρίου για την υδροαρδευτική αξιοποίηση των νερών των πηγών Αργυρούπολης Ρεθύμνης και λίμνης Κουρνά Χανίων. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

 • Η τροφοδοσία με νερό ύδρευσης της πόλης του Ρεθύμνου
 • Η τροφοδοσία με νερό ύδρευσης του Δήμου Αποκορώνου (περιοχή πρώην Δήμου Γεωργιούπολης)
 • Η τροφοδοσία του αρδευτικού έργου Κουρνά – Γεωργιούπολης
 • Η τροφοδοσία του αρδευτικού έργου Καστέλου

Εικόνα 7: Υδροαρδευτικά δίκτυα ΟΑΚ ΑΕ στη Δυτική Κρήτη – ΠΕ Ρεθύμνου

 

3.2 Δίκτυα στην Ανατολική Κρήτη

Ο ταμιευτήρας του Φράγματος Αποσελέμη υδροδοτεί με υδραγωγείο μήκους περίπου 74 km τις πόλεις του Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου, καθώς και 6 Δήμους και 19 οικισμούς κατά μήκος του άξονα Λινοπεράσματα – Ηράκλειο – Χερσόνησος – Όρια Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου – Νεάπολη – Αγ. Νικόλαος – Ελούντα. Η μέση ετήσια απόληψη για ύδρευση είναι περίπου 17 x 106 m3.

Εικόνα 8: Δίκτυα ύδρευσης Ανατολικής Κρήτης.

Back To Top