skip to Main Content

Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

ορίστηκε ο αρχιτέκτων -μηχανικός Αριστείδης Παπαδογιάννης

με την απόφαση με Αριθμ. Δ4δ/80348 του Αρμόδιου Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών στις 30 Απριλίου του 2020 

 

Εισαγωγικό Σημείωμα Διευθύνοντος Συμβούλου Ο.Α.Κ.

Φίλες και Φίλοι…

Η τιμή που γίνεται στο πρόσωπο μου, μέσα από την επιλογή μου για την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, είναι μεγάλη όσο και το φορτίο της ευθύνης που επωμιζόμαστε για τα επόμενα χρόνια, εγώ προσωπικά, τα μέλη της διοίκησης, οι Διευθυντές και φυσικά το σύνολο του έμψυχου δυναμικού του Οργανισμού.

Σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, καλείται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο για την ισόρροπη Ανάπτυξη ολόκληρου του νησιού, με έργα υποδομής υψηλής σημαντικότητας και λειτουργικής αξίας.

Ο Ο.Α.Κ. είναι ένας φορέας  πολυεπίπεδος και πολυσήμαντος ενώ ταυτόχρονα το ευέλικτο σχήμα του, μέσω και των αρμοδιοτήτων που επιστρέφουν σε αυτόν, με σημαντικές πολιτικές  αποφάσεις, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες, για την επίτευξη των στόχων που θέτουμε ως νέα διοικητική αρχή.

Οι προκλήσεις για όλους μας είναι πολλές. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης και τα έργα Οδικής Ασφάλειας, μαζί με τα μεγάλα Υδραυλικά Έργα και τα  Υδροαρδευτικά Δίκτυα του νησιού, τα οποία μελετά, κατασκευάζει και διαχειρίζεται ο Ο.Α.Κ., καθώς και άλλα αναπτυξιακά έργα, αποτελούν μεταξύ πολλών και αρκετά σημαντικών τομέων, το πεδίο δράσης του Οργανισμού, το οποίο συνεχώς διευρύνεται και εμπλουτίζεται με περιβαλλοντικό και κοινωνικό γνώμονα.

Από την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα στους Ανθρώπους του Οργανισμού. Στο σύνολο τους απόλυτα καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη,  με τεχνογνωσία και επιστημονική επάρκεια, αποτελούν  την μέγιστη δυνατή «εγγύηση», για την μελλοντική επιτυχημένη του πορεία.

Απαραίτητη προϋπόθεση, για την επίτευξη των στόχων που βάζουμε καθημερινά με τους συνεργάτες μας, είναι οι ευρύτερες συνεργασίες, με το σύνολο των τοπικών Αυτοδιοικητικών και Οικονομικών Φορέων του νησιού. Χωρίς την δική τους συνεργασία, η δική μας προσπάθεια, δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη.

Η προσπάθεια αυτή για όλους μας έχει την δική της επιτομή: Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, ν’ αποτελέσει το μεγαλύτερο «αναπτυξιακό εργαλείο» του νησιού, τα επόμενα χρόνια.

CV-Παπαδογιάννης

Αρμοδιότητες Διευθύνοντος 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναφέρεται σε αυτό. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Επιχειρησιακού Σχεδίου και Στρατηγικού Σχεδίου.

Ενδεικτικά, οι αρμοδιότητες και ευθύνες του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι οι εξής:

  • Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και επί παντός θέματος της Εταιρείας, ασκεί διαχειριστικές πράξεις, εκπροσωπεί την Εταιρεία, ελέγχει την καθημερινή εργασία της Εταιρείας και ασκεί εποπτεία στη διεξαγωγή των εργασιών κάθε Υπηρεσίας, έχοντας τη διοίκηση του Προσωπικού της Εταιρείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά κανονισμούς.
  • Εισηγείται τα θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου και αυτά τίθενται από τον Πρόεδρο προς ψηφοφορία.
  •  Εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου,συμπεριλαμβανομένου του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας,δημοτικής,φορολογικής και κάθε άλλης Αρχής ή νομικού ή φυσικού προσώπου στην ημεδαπή και αλλοδαπή είτε μόνος του είτε από κοινού με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
  • Παρακολουθεί και ελέγχει την πορεία υλοποίησης των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας.
  • Επιβλέπει την εφαρμογή του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας.

Επισυναπτόμενα

Back To Top