skip to Main Content

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα- Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΑΜΟΥ

Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020, με κωδ. ΟΠΣ 5002566

Κύριος του Έργου: Δήμος Κισάμου

Προϊσταμένη Αρχή Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Διευθύνουσα υπηρεσία: Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Προέλευση Χρηματοδότησης:  ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. με κωδ.  ΟΠΣ 5002566 (ΕΣΠΑ 2014-2020) κατηγορία phasing

 

 

«Έργα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Κισσάμου, Α΄ Φάση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013.

Φορέας υλοποίησης:  Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ  Α.Ε.).

Κύριος  του έργου: Δήμος Κισσάμου.

Προϋπολογισμός Α΄ ΦάσηςΣυνολική Δημοσία Δαπάνη 8.448.949,10 € – χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής 2007-2013.

Χρονική Διάρκεια Έργου  Α ΄ Φάσης: από  23/11/2012  έως   31/12/2015.

Σύντομο  ιστορικό – περιγραφή του Έργου:

Η περιοχή των Έργων Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Κισσάμου  βρίσκεται δυτικά και σε απόσταση 30km περίπου από τη πόλη των Χανίων και διοικητικά η περιοχή υπάγεται στο νέο Δήμο Κισσάμου  της Περιφέρεια Κρήτης  και περιλαμβάνει τις περιοχές  Άνω και Κάτω   Πλατάνου  και  των ενδιάμεσων οικισμών Γραμβούσας , Ζερβιανών , Αγ.Γεωργίου , Νέου Χωριού και Τράχηλα  , την παραλία Βιγλιά – Καλυβιανή   το  Λιμένα  Καβονησίου Καστέλλι ,τα εντός και περιμετρικά του παλαιού και νέου  σχεδίου πόλεως τμήματα , προς  τα  ανατολικά τους παραλιακούς οικισμούς Καλεργιανών ,  Καλουδιανών , Κολενίου και Φαλενιανών . Το έργο εκτελέστηκε  για τη προστασία από τη μόλυνση και ρύπανση της αμμώδους παραλίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κλειστού Κόλπου Κισσάμου.  

Αρχικά η Πράξη εντάχθηκε το έτος 2011 με χρηματοδότηση 11.970.000€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013» και συγχρηματοδότηση από το  Ταμείο Συνοχής  για την εκτέλεση  του έργου, την  απαιτούμενη εξαγορά γης για τη κατασκευή των αντλιοστασίων και τις απαιτούμενες ανασκαφές – διερευνητικές τομές κατά την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών  από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων. Μετά τη δημοπράτηση του έργου υπογράφηκε  το τέλος του 2012 η εργολαβική σύμβαση για τη κατασκευή του έργου με ανάδοχο την τεχνική εταιρεία ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ και παράλληλα υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Η Α΄ Φάση ολοκληρώθηκε την 31/12/2015.

Η Πράξη περιλάμβανε   το φυσικό αντικείμενο  της κατασκευής  4 αντλιοστασίων ( Α1  στα Νωπήγεια , Α2 πλησίον της νέας Εθνικής Οδού , Α7  στο Λιμάνι και Α8 στα Βιγλιά ) 9.000μ. αγωγών κυρίου αγωγού  και 41.250 μ.  δευτερευόντων και τριτευόντων  αγωγών προσαγωγής  λυμάτων, που τελικά θα οδηγούνται στη ήδη κατασκευασμένη   (από το έτος 2008) και με επαρκή δυναμικότητα Εγκατάσταση  Επεξεργασίας Λυμάτων  ( Ε.Ε.Λ ) στη περιοχή  Κορφαλώνα  Κισσάμου .

Αναλυτικότερα  το φυσικό αντικείμενο της Πράξης   (Α΄ Φαση ) και  παραδοτέο  ανά υποέργο είναι:

Υποέργο 1: Συλλογή και Μεταφορά Λυμάτων Κισσάμου

Εργολαβική σύμβαση ποσού  8.199.364,65€

Ανάδοχος: ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ

Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με το Ν. 3669/2008

Στην  Α ‘Φάση:

 • Κατασκευάστηκαν συνολικά 50.097,12μ αγωγοί λυμάτων ( 8.563,34μ. κύριου αγωγού  , 11.585,51μ. αγωγοί προσαγωγής λυμάτων , 27.287,95μ αγωγοί λυμάτων εντός πόλεως και περιμετρικά, καθώς και 2.660,32μ. καταθλιπτικοί αγωγοί  και  επιπλέον 2.060μ αγωγοί  αποκατάστασης ύδρευσης.
 • Κατασκευάστηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα τα αντλιοστάσια Α1 στα Νωπήγεια, Α2 πλησίον της  Εθνικής οδού Χανιά – Κίσσαμος, Α7 στο Λιμάνι Κισσάμου και Α8 στα Βιγλιά και τοποθετήθηκε ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (Η/Μ) με εργασίες ολοκληρωμένες σε ποσοστό 95,45 %.
 • Έχουν κατασκευαστεί  τα αντίστοιχα  φρεάτια  συλλογής λυμάτων τα οποία ανέρχονται σε 1.165 τεμάχια από οπλισμένο σκυρόδεμα .
 • Ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των ασφαλτικών  τομών σε όλα τα μήκη  των οδών  που τοποθετήθηκαν οι αγωγοί.

Υποέργο 2: Αγορά Γηπέδων Αντλιοστασίων Α2, Α7, Α8 και Α1

Δεν  απαιτήθηκε η υλοποίηση  στο πλαίσιο της  Πράξης.

Υποέργο 3: Διερευνητικές Τομές – Ανασκαφές

 • Αυτεπιστασία Αρχαιολογίας   ποσού 249.584,45€   με  τη διαδικασία  της αυτεπιστασίας
 • Μνημόνιο συνεργασίας Ο.Α.Κ Α.Ε με  την Κ.Ε Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σε θέσεις κατά μήκος των προς κατασκευή αγωγών λυμάτων.
 • Ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών σε τοποθετημένους αγωγούς αποχέτευσης στο υποέργο 1 και ειδικότερα  εργασίες πεδίου , έρευνα – τεκμηρίωση – πληροφόρηση, τοπογραφική, σχεδιαστική αποτύπωση  φωτογραφική τεκμηρίωση, συντήρηση και καταγραφή .

 

Στόχος – Αποτελέσματα:  

 • Το ποσοστό ισοδυνάμου πληθυσμού που καλύπτεται  από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών  Α-Β-Γ  κατά την Οδηγία 91/271/  και ο πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων  (ισοδύναμος  πληθυσμός 1554)  επετεύχθη κατά ποσοστό 99% .
 • Ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της Πράξης που αφορούσαν την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων της σύμβασης  για την κατασκευή των  προβλεπομένων παροχετεύσεων  – ιδιωτικών συνδέσεων   κατά 100%  ,ώστε το έργο να είναι λειτουργικό .

Οφέλη:   

 • Προστασία από τη μόλυνση και ρύπανση των αστικών λυμάτων της αμμώδους παραλίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κλειστού Κόλπου Κισσάμου , σύμφωνα με Οδηγία 91/271.
 • Προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής και των τουριστών που επισκέπτονται και διαμένουν στο Δήμο Κισσάμου.
 • Δυνατότητα μελλοντικής επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για κάλυψη αρδευτικών αναγκών.
 • Πρόληψη της ρύπανσης των υπογείων υδροφορέων.
 • Εξυγίανση των ρεμάτων της περιοχής από τα ακατέργαστα λύματα που καταλήγουν σε αυτά.

===================================================================================================

«Έργα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Κισσάμου, Β΄ Φάση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Φορέας υλοποίησης: Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ  Α.Ε.)

Κύριος Έργου:  Δήμος Κισσάμου

Προϋπολογισμός Β΄ Φάσης: Συνολική Δημόσια Δαπάνη 1.137.784,85 € – χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014-2020

Χρονική Διάρκεια Έργου  Β ΄ Φάσης: από  01/01/2016 έως 31/10/2017

Σύντομο  ιστορικό – περιγραφή του Έργου:

Για τη   συνέχιση τοποθέτησης των υπολειπομένων δικτύων και  την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στα κατασκευασμένα αντλιοστάσια  εγκρίθηκε το έτος 2016   η Πράξη  στη Β΄ Φάση με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014-2020.

H Β΄ Φάση του ενιαίου Έργου Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων στη παραλιακή περιοχή του Κόλπου Κισσάμου αποτελεί τη συνέχεια, ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του κατασκευασμένου έργου της  Α’ Φάσης.

Η  Β΄ Φάση της Πράξη «Έργα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Κισσάμου» περιλαμβάνει τα υποέργα :

Υποέργο 1: Συλλογή και Μεταφορά Λυμάτων Κισσάμου:

Κατασκευή (πέραν των ήδη κατασκευασμένων έργων) των   υπολειπόμενων μελετημένων έργων που είναι επιλέξιμα στο ΕΠΠΕΡΑΑ στη Β’ Φάση  συνοπτικά,  είναι  η κατασκευή αγωγών λυμάτων διαμέτρου DN 200  συνολικού  μήκους  2.647,88μ  (  τμήματα εντός σχεδίου πόλεως Καστελλίου , στη περιοχή Κουνουπίτσας  και  υπόλοιπα τμήματα περιμετρικά του Δήμου Κισσάμου  στον Πλάτανο και το Κολένι και  των λοιπών σωληνώσεων (συμπεριλαμβανομένων των  αγωγών πίεσης σε αποκατάσταση  των αγωγών ύδρευσης μήκους 835,94μ καθώς και η ολοκλήρωση του εξοπλισμού για τη λειτουργία  των Η/Μ εργασιών των αντλιοστασίων  .`

 

Υποέργο 2: Διερευνητικές Τομές – Ανασκαφές:

Ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών σε τοποθετημένους αγωγούς αποχέτευσης στο υποέργο 1  – Β’ ΦΑΣΗ και  ολοκλήρωση των  εργασιών ανάδειξης του ρωμαϊκού μνημείου που ανακαλύφθηκε μετά από τις εκσκαφές επί της οδού Πολεμιστών 1941 (πλησίον Δημαρχείου Κισσάμου), βάσει της 7ης τροπ/σης  της διαδικασίας αυτεπιστασίας .

   Στόχος – Αποτελέσματα:  

 • Ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Πράξης κατά 100% .
 • Το ποσοστό ισοδυνάμου πληθυσμού που καλύπτεται  από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών  Α-Β-Γ  κατά την Οδηγία 91/271/  και ο πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων  (ισοδύναμος  πληθυσμός 1554  )  επετεύχθητε κατά  ποσοστό 99% .
 • Ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της Πράξης που αφορούσαν την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων της σύμβασης  για την κατασκευή των  προβλεπομένων παροχετεύσεων  – ιδιωτικών συνδέσεων  κατά 100%, ώστε το έργο να είναι λειτουργικό .
 • Επιτεύχθηκε η κάλυψη των Οικισμών Γ’ Προτεραιότητας που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 εξυπηρετούνται  από κατασκευασμένα σε προηγούμενη χρονική περίοδο   Ε.Ε.Λ .

Οφέλη:   

 • Ολοκλήρωση της Προστασία από τη μόλυνση και ρύπανση των αστικών λυμάτων της αμμώδους παραλίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κλειστού Κόλπου Κισσάμου , σύμφωνα με Οδηγία 91/271
 • Προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής και των τουριστών που επισκέπτονται και διαμένουν σε αυτήν,
 • Δυνατότητα μελλοντικής επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για κάλυψη αρδευτικών αναγκών
 • Πρόληψη της ρύπανσης των υπογείων υδροφορέων
 • Εξυγίανση των ρεμάτων της περιοχής από τα ακατέργαστα λύματα που καταλήγουν σε αυτά .

Σημείωση: Το έργο ολοκληρώθηκε   επιτυχώς  και είναι λειτουργικό  και  δεν δαπανήθηκε  το  ποσόν  601.310,49€ , το οποίο  υπολείπεται και   επιστρέφεται στο πρόγραμμα  χρηματοδότησης   με κωδικό MIS   5002566  και  τελικώς αφαιρείται από τη συνολική  δαπάνη  του έργου.

 

 

Φορέας Χρηματοδότησης

ΕΙΔΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΄΄ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΄΄ ΤΟΜΕΣ  :ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   2007 – 2013

 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ονομασία πράξης: ΕΡΓΑ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Α ‘ ΦΑΣΗ

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :  ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ  με κωδικό ΟΠΣ  339972

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:    ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ – ΑΝΑΚΑΦΕΣ  με κωδικό ΟΠΣ  339972

Φορέας υλοποίησης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  Α.Ε  (Ο.Α.Κ  Α.Ε  )
Συνολική Δημοσία Δαπάνη (Α’ Φάση  )                          : 8.448.949,10€   και  Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια  Δαπάνη  7.044.814,04 € η οποία  χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα < ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ >

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

Στο έργο εκτελεστήκαν οι εργασίες  για την τοποθέτηση σωληνώσεων  συλλογής λυμμάτων με συνολικό μήκος ε 55.010,29μ. Από  το σύνολο των αγωγών λυμάτων , οι αγωγοί  με διάμετρο  DN200mm μήκους 40.461,51μ αφορούν  τα δευτερεύοντα και τριτεύοντα δίκτυα ελευθέρας ροής και μεταφοράς λυμάτων  και έχουν τοποθετηθεί εντός σχεδίου πόλεως Δήμου Κισσάμου και στους περιμετρικούς οικισμούς Καλέργιανών , Κολένι, Κουνουπίτσα , Αγ.Αντώνιος, Ανω και Κάτω Πλάτανος , οι αγωγοί  με  διαμετρο DN 250mm   μήκους  4.484,75μ  αφορούν κύριους  και προσαγωγούς αγωγούς λυμάτων   προς τα υφιστάμενα αντλιοστάσια Α5 και Α6 , στο Κάτω  Πύργος  Καστελλίου  , Καλουδιανά προς Κορφαλώνα  ,  οι αγωγοί με διάμετρο DN 315mm μήκους  3.988,73μ  αφορούν  τους κύριους αγωγούς   στο Λιμάνι ,  προς οικισμό Αγ. Γεώργιο , Δυτικός αγωγός – Βιγλιά , Ανατολικός αγωγός – Νωπήγεια  ,  οι αγωγοί με διάμετρο  DN 400mm  μήκους 3.297,58μ  αφορούν τους κύριους αγωγούς  Ανατολικός οι  αφορούν τους    καταθλιπτικούς  αγωγούς  προς αντλιοστάσια  Α7 και Α8  καθώς και  υπόλοιποι αγωγοί DN280mm μήκους 1.496,38μ  ,DN225/PN μήκους  28μ  και DN 400/ PN μήκους 9,60μ
Έχουν  κατασκευαστεί  τα αντίστοιχα  φρεάτια  συλλογής λυμάτων τα οποία ανέρχονται σε 1.165 τεμάχια από οπλισμένο σκυρόδεμα .
Ολοκληρώθηκε  η αποκατάσταση των ασφαλτικών  τομών σε όλα τα μήκη  των οδών  που τοποθετήθηκαν οι αγωγοί  και είναι  συνολικής επιφάνειας 61.873,88μ2
Κατασκευάστηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα  τα αντλιοστάσια Α1 στα Νωπήγεια .  Α2 πλησίον  της  Εθνικής οδού Χανιά – Κισσαμος , Α7 στο Λιμάνι Κισσαμου και Α8  στα Βιγλιά και τοποθετήθηκε ο ηλεκτρομηχνολογικός εξοπλισμός (Η/Μ) σε αυτά .

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ –ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ»
Ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών σε τοποθετημένους αγωγούς αποχέτευσης στο υποέργο 1 και ανάδειξη του ρωμαϊκού μνημείου που ανακαλύφθηκε μετά από τις εκσκαφές επί της οδού Πολεμιστών 1941 (πλησίον Δημαρχείου Κισσάμου), βάσει της 7ης τρπ/σης αυτεπιστασίας (ΑΔΑ:7Μ8Κ4653Π4-Ω8Ρ/13.04.2016).

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :  

Ποσοστό  ισοδυνάμου πληθυσμού που καλύπτεται  από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών  Α-Β-Γ  κατά την Οδηγία 91/271/  και πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων  (ισοδύναμος  πληθυσμός 1554  ) κατά  ποσοστό 99%              

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Φορέας Χρηματοδότησης 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π ‘’ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Β΄ ΦΑΣΗ  (ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 (ΕΤΠΑ ) 2014-2020 )

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020

Φορέας υλοποίησης:  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  Α.Ε (Ο.Α.Κ  Α.Ε )
Ονομασία πράξης: «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ » με κωδικό  MIS 5002566  ( Φάση Β’)  Άξονας  Προτεραιότητας ‘’ 02 – Προστασία και Διαχείρηση Υδατικών

Άξονας Προτεραιότητας ‘’ 02 –Προστασία και Διαχείριση

Υδατικών Πόρων’’ του Ε.Π  ‘’Περιβάλλον – Αειφόρος  Ανάπτυξη

 

Κύριος στόχος πράξης: Οικισμοί Γ’ Προτεραιότητας που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271  εξυπηρετούνται  από ΕΕΛ

 

 

 

 

λειτουργικές ΕΕΛ(εξυπήρετούνταιΕπικοινωνιακός στόχος του έργου (από αναρτημένο αρχείο στο διαδικτυακό τόπο του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός (Β’ Φάση)                                                                         : 1.137.784,85€

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ         :  Κατασκευή ( πέραν των ήδη κατασκευασμένων έργων ) των      υπολειπόμενων μελετημένων έργων που είναι επιλέξιμα στο ΕΠΠΕΡΑΑ στη Β’ Φάση  συνοπτικά,  είναι  :

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ »:

η κατασκευή αγωγών λυμάτων διαμέτρου DN 200  συνολικού  μήκους  2.647,88μ.  και  λοιπών σωληνώσεων (συμπερ. αγωγών πίεσης σε αποκατάσταση αγωγών ύδρευσης μήκους 835,94μ καθώς και η ολοκλήρωση του εξοπλισμού  των Η/Μ εργασιών των αντλιοστασίων (ποσοστό 4,6% του εγκ/νου Π/Υ της ομάδας στον 3ο ΑΠΕ)
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ –ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ»
Ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών σε τοποθετημένους αγωγούς αποχέτευσης στο υποέργο 1  – Β’ ΦΑΣΗ και  ολοκλήρωση των  εργασιών ανάδειξης του ρωμαϊκού μνημείου που ανακαλύφθηκε μετά από τις εκσκαφές επί της οδού Πολεμιστών 1941 (πλησίον Δημαρχείου Κισσάμου), βάσει της 7ης τροπ/σης αυτεπιστασίας

 

 

 ΣΤΟΧΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :   Ποσοστό  ισοδυνάμου πληθυσμού που καλύπτεται  από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών  Α-Β-Γ  κατά την Οδηγία 91/271/  και πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται  από βελτιωμένη επεξεργασία  λυμάτων     (ισοδύναμος  πληθυσμός  1554  )  κατά  ποσοστό 99% .               

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  : Το έργο ολοκληρώθηκε   επιτυχώς  και  υπολείπεται  το  ποσόν  601.310,49€  που  επιστρέφεται στο πρόγραμμα  χρηματοδότησης   με κωδικό MIS   5002566  και αφαιρείται από τη δαπάνη  Β’ Φάσης του έργου . .

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ο έργο έχει σαν στόχο να λύσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης των λυμάτων ολόκληρης της περιοχής του Κόλπου Κισσάμου ο οποίος επιβαρύνεται  από την περιοχή των Δ.Ε. Κισσάμου και Μυθήμνης  από την ανεξέλεγκτη διάθεση των λυμάτων έχει σαν άμεση συνέπεια προβλήματα ευτροφισμού και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας.

 

 

 

 

Back To Top