skip to Main Content

Σχετικά με την τροπολογία αρμοδιοτήτων του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης  Α.Ε. ανακοινώνεται ότι:

Σχετικά με την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τους φορείς διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με την οποία θεσμοθετείται η μεταφορά της αρμοδιότητας για τη διενέργεια του διαγωνισμού για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, στο Υπουργείο Υποδομών, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το κρίσιμο ζήτημα του Β.Ο.Α.Κ.  πρέπει να αναφερθούν τα κάτωθι.

  1. Καταρχάς και πέρα από τις επικοινωνιακές πομφόλυγες, κάθε τεκμηριωμένη κριτική προς τη Διοίκηση του ΟΑΚ και τις ενέργειές της ειδικά σε θέματα όπως του ΒΟΑΚ κρίνεται αποδεκτή. Είναι βέβαια σημαντικό η κριτική να μην ασκείται όψιμα δεδομένου ότι επί ένα χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο με πλήρη διαφάνεια, έχοντας ως αποκλειστικό μέλημά του την αποτελεσματικότητα και την εξασφάλιση της υλοποίησης του πολυαναμενόμενου έργου του νέου Β.Ο.Α.Κ. στην Κρήτη δρομολόγησε όλες τις ενέργειες ώστε να συναφθούν προγραμματικές συμβάσεις με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την προετοιμασία του διαγωνισμού παραχώρησης και την εκπόνηση της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού.
  2. Στο πλαίσιο αυτό ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. κατάφερε να υλοποιήσει μια πλήρη αρχική τεχνική και κοστολογημένη λύση για το τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά – Άγιος Νικόλαος την οποία και θα αποστείλει στο αρμόδιο Υπουργείο ώστε να ληφθεί υπόψη στο επόμενο (τεχνικό) στάδιο του  διαγωνισμού παραχώρησης.

Επί της ουσίας και σε ότι αφορά τις (αποκλειστικές) αρμοδιότητες του Ο.Α.Κ. Α.Ε.  επί του Β.Ο.Α.Κ.  πρέπει να αναφερθούν τα εξής.:

  1. Η αρμοδιότητα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. επί του Β.Ο.Α.Κ., βάσει του ιδρυτικού του νόμου 4138/2013, προήλθε από την μεταφορά των σκοπών της Ανώνυμης Εταιρείας «Υποδομές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ.» μιας εταιρείας κελύφους η οποία συστήθηκε χωρίς πότε να λειτουργήσει.
  2. Η αρμοδιότητα εκτέλεσης των οδικών έργων που εκτέλεσε ή εκτελεί ο ΟΑΚ Α.Ε. μεταφέρθηκε στον οργανισμό μέσω υπουργικής απόφασης όπως άλλωστε προβλέπεται και τώρα.
  3. Οι διαδικασίες ανάθεσης της σύμβασης Παραχώρησης του νέου Β.Ο.Α.Κ. θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης». Οι διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4413/2016 (συμβάσεις παραχώρησης) απαιτούν απολύτως εξειδικευμένη εμπειρία, επιστημονική γνώση και διεπιστημονική προσέγγιση πολλών επιστημονικών πεδίων, τα οποία ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. δεν διαθέτει, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει εμπλακεί κατ΄ ουδένα τρόπο στην ανάθεση ή εποπτεία ή εν γένει διαχείριση σύμβασης παραχώρησης.
  4. Το κατασκευαστικό κόστος του έργου προεκτιμάται στα 1.700.000.000 ευρώ και βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής του ν. 3389/2005 για τα έργα ΣΔΙΤ και δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Ο.Α.Κ Α.Ε. όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.
  5. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει υλοποιήσει, υλοποιεί σήμερα και σχεδιάζει τα πλέον σημαντικά έργα παραχώρησης στη χώρα, διαθέτει εξειδικευμένες υπηρεσιακές δομές για τη διαμόρφωση και διεκπεραίωση των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης.
  6. Ο ΟΑΚ Α.Ε. συστάθηκε με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς κανένα σχεδιασμό βιωσιμότητας (χρηματοδότηση, εξασφάλιση αναγκαίας στελέχωσης) και κληρονομώντας παθογένειες, δικαστικές εκκρεμότητες/επισφάλειες και οικονομικά προβλήματα των οργανισμών που συγχωνεύτηκαν υπό την επωνυμία του.

Σημειώνεται ότι με συλλογικές αποφάσεις και διαφάνεια στοχεύεται η εξυγίανση του Ο.Α.Κ. Α.Ε.  ώστε να είναι βιώσιμος και το σημαντικότερο να αποδεικνύεται αποτελεσματικός στο έργο του.

Back To Top