Τελευταία Νέα - Εκδηλώσεις

 • image 4b
 • image 5b
 • phot1a
 • phot2z
 • phot3z
 • IMG_1400b
 • IMG_1453b
 • IMG_4840z
 • IMG_4913b
 • IMG_4940b
 • ph3
 • ph4
 • IMG_1375 1b
 • IMG_1422z
 • IMG_1428b
 • IMG_1453b
 • IMG_1462z

Aνακοίνωση διαγωνισμού με τίτλο:"ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ."

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ."

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού με τίτλο:«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού με τίτλο:«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O.A.K. A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.»

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ O.A.K. A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού με τίτλο«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού με τίτλο:«YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση με τίτλο:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε.,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Φυσικά ή νομικά Πρόσωπα (εργολήπτες Δημοσίων έργων ή και εμπειροτέχνες που είναι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα), να αναλάβουν με απευθείας ανάθεση το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», δαπάνης 20,000,00 ευρώ προ Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να προσκομίσουν ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα και τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν την ιδιότητα του Εμπειροτέχνη ή του Εργολήπτη Δημοσίων Έργων.

Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι χειρόγραφες μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, και οι οποίες θα γίνονται δεκτές από 7/4/2016 ημέρα Πέμπτη έως και 18/4/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ. και θα πρέπει να αποσταλούν στα γραφεία του ΟΑΚ ΑΕ Διεύθ. Όαση Βαρυπέτρου , Γολγοθά 2, Χανιά , 73105 εντός των παραπάνω ημερομηνιών.

Με εκτίμηση

Ο

Διευθύνων Σύμβουλος

του Ο.Α.Κ.   Α.Ε.

Ελευθέριος Κοπάσης

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση για «Εφαρμογή μυοκτονίας στα αντλιοστάσια και στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για το 2016»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε.,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Φυσικά ή νομικά Πρόσωπα να αναλάβουν με απευθείας ανάθεση (μετά από έλεγχο των προσφορών από την επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμών του ΟΑΚ Α.Ε.), «Εφαρμογή μυοκτονίας στα αντλιοστάσια και στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για το 2016 », προϋπολογισμός ύψους 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι 16-3-2016 ώρα 13.00 μ.μ. .

 

Με εκτίμηση

Ο

                                                Διευθύνων Σύμβουλος

                                                    του Ο.Α.Κ. Α.Ε. , Ελευθέριος Κοπάσης

                                                                                                                                                    

 

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 21/4/16, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, που βρίσκονται στην οδό Γολγοθά 2 στην Όαση Βαρύπετρου Χανίων, για τη συζήτηση  θεμάτων που αφορούν τον Οργανισμό.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού με θέμα:"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016".

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΟΑΚ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016".

Ο συνολικός προϋπολογισμός κόστους του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτά (50.000,00 €)μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές