Περίληψη Διαγωνισμού 41/2018 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚ Α.Ε. για δώδεκα (12) μήνες

Περίληψη Διαγωνισμού 41/2018 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΚ Α.Ε. για δώδεκα (12) μήνες   Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία:  

Δείτε Περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 30/2018:ΝΕΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΟΥΡΝΕΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ

Διακήρυξη με αρ.30/2018 με τίτλο: ΝΕΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΓΟΥΡΝΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΒΟΑΚ"  CPV: 72224000-1 Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία:  

Δείτε Περισσότερα

Περίληψη διακήρυξης 40/2018 ΟΑΚ ΑΕ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Υπηρεσίες καθαριότητας για τα γραφεία του ΟΑΚ ΑΕ»

Περίληψη διακήρυξης 40/2018 ΟΑΚ ΑΕ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Υπηρεσίες καθαριότητας για τα γραφεία του ΟΑΚ ΑΕ». Ειδικότερα: Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, - προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά…

Δείτε Περισσότερα

Παράταση λήξης κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού 36/2018 ΟΑΚ ΑΕ «Προμήθεια χημικών για την ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ»

Παράταση λήξης κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού 36/2018 ΟΑΚ ΑΕ «Προμήθεια χημικών για την ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ» (ΑΔΑ: ΩΨΔΙΟΞ5Ψ-8ΓΕ, ΑΔΑΜ 18PROC003712985).   Αρ. Πρωτ.:        9070                                                                             Χανιά,      27/09/2018 Πληρ Ε. Πενθερουδάκης Τηλ 2821029224 Θέμα: Παράταση λήξης κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού 36/2018 ΟΑΚ ΑΕ…

Δείτε Περισσότερα

Ρύθμιση οφειλών καταναλωτών Ο.Α.Κ.ΑΕ. έως 31-12-2018

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΕΩΣ 31-12-2018   Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση για την ρύθμιση οφειλών των ιδιωτών καταναλωτών- χρηστών νερού. Ειδικότερα, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης για…

Δείτε Περισσότερα

Διόρθωση της διακήρυξης υπ αριθμ 39/2018με αριθμό πρωτοκόλλου 8820/20-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΖΠΟΞ5Ψ-ΨΩ7, ΑΔΑΜ 18PROC003715829) ΟΑΚ ΑΕ που αφορά την διαδικασία επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΚ ΑΕ 2018-2019.

Διόρθωση της διακήρυξης υπ αριθμ 39/2018με αριθμό πρωτοκόλλου 8820/20-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΖΠΟΞ5Ψ-ΨΩ7, ΑΔΑΜ 18PROC003715829) ΟΑΚ ΑΕ που αφορά την διαδικασία επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΚ ΑΕ 2018-2019. Πληροφορίες…

Δείτε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39/2018 ΟΑΚ ΑΕ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΚ ΑΕ» (CPV: 71317200-5.) 2018-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 39/2018 ΟΑΚ ΑΕ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΚ ΑΕ» (CPV: 71317200-5.) 2018-2019. Προϋπολογισμός 4.600,00 ευρώ προ ΦΠΑ Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία:

Δείτε Περισσότερα

Προκήρυξη 36/2018 για : «Προμήθεια χημικών για την ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ»

Περίληψη Διαγωνισμού 36/2018 Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια: «Προμήθεια χημικών για την ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ» Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα…

Δείτε Περισσότερα

Ορθή Επανάληψη: Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ., για τη στελέχωση της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΙΑΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (14-09-2018)    Θέμα: Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης από το Μη.Μ.Ε.Δ., για τη στελέχωση της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΛΑΧΙΑΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ…

Δείτε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 37/2018 ΟΑΚ ΑΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ» (CPV: 33696500-0)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 37/2018 ΟΑΚ ΑΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ» (CPV: 33696500-0) Προϋπολογισμός 7.823.64 ευρώ προ ΦΠΑ Πληροφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία:  

Δείτε Περισσότερα